Różnorodność biologiczna

Wprowadzenie

Różnorodność biologiczna (bioróżnorodność) (gr. biós - życie, lógos - nauka)

- sposób uzewnętrzniania się informacji genetycznej tkwiącej w zasobach genowych organizmów na Ziemi; inaczej - rozmaitość form i struktur żywej materii. Rozróżnia się 3 poziomy różnorodności biologicznej: różnorodność wewnątrzgatunkową (różnorodność genetyczną, różnorodność populacyjną), różnorodność gatunków i różnorodność ekosystemów.
Pełny zakres różnorodności biologicznej jeszcze nie został poznany. Na Ziemi jest co najmniej 10 tys. typów ekosystemów lądowych i morskich i żyje prawdopodobnie 5 do 30 mln gatunków organizmów. Poznanych i opisanych jest tylko około 1,5 mln gatunków. Ponieważ nasza wiedza o wymieraniu gatunków ogranicza się do gatunków znanych i opisanych, rzeczywiste wymiary tego procesu trzeba widzieć w proporcji gatunków znanych do prawdopodobnie istniejących (w takiej samej proporcji pozostają rozmiary zadań w ochronie różnorodności biologicznej).
Różnorodność biologiczna jest ogromną siłą organizmów. Daje roślinom i zwierzętom szanse na przystosowanie się do zmiennych i zmieniających się warunków środowiska i do pełnego wykorzystania jego zasobów. Ma dla człowieka ogromne znaczenie ekonomiczne i jest potężnym czynnikiem kształtującym biosferę. Ochronę różnorodności biologicznej traktuje się jako naczelny cel wszystkich przedsięwzięć w ochronie przyrody.
aa
Autor:
 
© 2019 UNEP/GRID Warszawa