Energia

Wprowadzenie


Konsumpcja energii przez gospodarstwa domowe w Wielkiej Brytanii, przyczynia się do emisji dwutlenku węgla w wysokości 25%. Powstaje on w wyniku spalania paliw kopalnych, takich jak: węgiel, ropa naftowa i gaz ziemny.
Dwutlenek węgla przyczynia się do globalnego ocieplenia, ponieważ zatrzymuje cieplne promieniowanie z Ziemi ( które w prawidłowych warunkach powinno być częściowo wypromieniowane w przestrzeń kosmiczną)w atmosferze. To zatrzymane ciepło działa, jak koc lub cieplarnia i uważa się je za przyczynę zmian naszego klimatu (nazywanych "globalnym ociepleniem")
Poziom konsumpcji prądu, gazu, ropy naftowej i węgla stale rośnie. Jeśli nadal będziemy korzystać z nieodnawialnych źródeł energii w takim tempie, jak obecnie, to ich zasoby wyczerpią się jeszcze za życia dzieci urodzonych w latach 90-tych.
Obecnie odnawialne źródła energii, takie jak wiatr, słońce i woda pokrywają tylko niewielki procent zapotrzebowania na energię. Wobec tego wydaje się sensowne, aby:
  • zużywać, jak najmniej energii,
  • wytworzyć maksymalną ilość energii z każdego wykorzystywanego przez siebie rodzaju paliwa
  • upewnić się, że energia nie jest marnowana
Energia w szkołach jest głównie używana do oświetlenia, ogrzewania, gotowania i klimatyzacji. Do oświetlenia wykorzystuje się prąd, a do gotowania i ogrzewania gaz, olej opałowy lub paliwa stałe. Wszystkie urządzenia elektryczne powinny posiadać nalepkę z informacją dotyczącą wymaganej mocy, mierzonej w watach (W) lub kilowatach (kW) .Szkoły posiadają liczniki, które wskazują ilość zużytego prądu w kilowatogodzinach (kWh). Gaz i olej opałowy mierzy się w metrach sześciennych i litrach, a paliwa stałe w tonach.Podstawa programowa Wszystkie ćwiczenia zawierają treści realizowane na lekcjach fizyki i matematyki dotyczące odczytywania miar i zastosowania różnych jednostek. Dodatkowo obejmują treści realizowane na wos-ie - świat jako globalna wspólnota oraz wynikające z tego polityczne, ekonomiczne, środowiskowe i społeczne konsekwencje.

Schematyczny diagram bilansu energetycznego Ziemi
Ilosc promieniowania slonecznego w ciagu roku

 
© 2019 UNEP/GRID Warszawa